Privacyverklaring

I. Naam en adres van de verwerkingsverantwoordelijke

De verwerkingsverantwoordelijke zoals bedoeld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en andere nationale wetgeving inzake gegevensbescherming van de lidstaten en overige bepalingen inzake gegevensbescherming is:

BackWerk NL B.V.
Oude Utrechtseweg 20
3743 KN Baarn
Nederland

Tel.: 035 2210 001
E-mail: info@back-werk.nl
Website: www.back-werk.nl

II. Algemene informatie over gegevensverwerking

1. Omvang van de verwerking van persoonsgegevens

Wij verwerken persoonsgegevens van onze gebruikers in principe enkel voor zover dit nodig is voor de beschikbaarstelling van een goed werkende website en voor de inhoud en onze diensten. De verwerking van persoonsgegevens van onze gebruikers vindt doorgaans alleen plaats na toestemming van de gebruikers. Een uitzondering hierop vormen gevallen waarin het vooraf vragen om toestemming vanwege feitelijke redenen niet mogelijk is en de verwerking van gegevens door wettelijke voorschriften is toegestaan.

2. Rechtsgrondslag voor de verwerking van persoonsgegevens

Voor zover we voor het verwerkingsproces van persoonsgegevens de toestemming van de betrokkene vragen, dient art. 6 lid 1 sub a Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van de EU als rechtsgrondslag.

Bij de verwerking van persoonsgegevens die nodig zijn voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij de betrokkene partij bij de overeenkomst is, dient art. 6, lid 1, sub b AVG als rechtsgrondslag. Dit geldt eveneens voor verwerkingsprocessen die nodig zijn voor het doorvoeren van precontractuele maatregelen.

Voor zover verwerking van persoonsgegevens nodig is voor het nakomen van een wettelijke verplichting waaraan ons bedrijf moet voldoen, dient art. 6, lid 1, sub c AVG als rechtsgrondslag.

In het geval dat vitale belangen van de betrokkene of een andere natuurlijke persoon de verwerking van persoonsgegevens vereisen, dient art. 6, lid 1, sub d AVG als rechtsgrondslag.

Indien de verwerking nodig is voor de bescherming van een gerechtvaardigd belang van ons bedrijf of van een derde en wegen de belangen, grondrechten en fundamentele vrijheden van de betrokkene niet zwaarder dan voornoemd belang, dan dient art. 6 lid 1 sub f AVG als rechtsgrondslag voor de verwerking.

III. Verwijdering van gegevens en bewaartermijn

De persoonsgegevens van de betrokkene worden verwijderd of geblokkeerd zodra het doel van het bewaren ervan komt te vervallen. De gegevens kunnen nog langer worden bewaard voor zover hierin is voorzien door Europese of nationale wetgevers in verordeningen, wetten of andere voorschriften naar Europees recht waar de verwerkingsverantwoordelijke aan gehouden is. Het blokkeren of verwijderen van gegevens vindt ook plaats wanneer een door de genoemde normen voorgeschreven bewaartermijn verstrijkt, tenzij er een vereiste bestaat om de gegevens langer te bewaren ten behoeve van het sluiten of uitvoeren van een overeenkomst.

IV. Beschikbaarstelling van website en aanmaken van logbestanden

1. Beschrijving en omvang van gegevensverwerking

Elke keer dat onze website wordt bezocht, registreert ons systeem automatisch gegevens en informatie van het computersysteem van waaruit de website wordt opgevraagd.

De volgende gegevens worden hierbij verzameld:

 • informatie over het type browser en de gebruikte versie
 • het besturingssysteem van de gebruiker
 • de internetprovider van de gebruiker
 • het IP-adres van de gebruiker
 • datum en tijdstip van het bezoek
 • verschil van de tijdzone met Greenwich Mean Time (GMT)
 • websites via welke het systeem van de gebruiker op onze website terecht komt
 • websites die door het systeem van de gebruiker via onze website worden opgevraagd
 • de hoeveelheid data die telkens wordt overgedragen
 • cookies van onze website.

De gegevens worden eveneens in de logbestanden van ons systeem opgeslagen. Deze gegevens worden niet samen met andere persoonsgegevens van de gebruiker opgeslagen.

2. Rechtsgrondslag voor de gegevensverwerking

De rechtsgrondslag voor de tijdelijke opslag van de gegevens en de logbestanden is art. 6 lid 1 sub f AVG.

3. Doel van gegevensverwerking

De tijdelijke opslag van het IP-adres door ons systeem is nodig om de website op de computer van de gebruiker weer te kunnen geven. Hiertoe moet het IP-adres van de gebruiker worden bewaard gedurende de sessie.

De opslag in logbestanden vindt plaats om de functionele werking van de website te waarborgen. Verder worden de gegevens gebruikt voor optimalisatie van de website en waarborging van de beveiliging van onze IT-systemen. Een analyse van de gegevens voor marketingdoeleinden vindt in dit kader niet plaats.

Deze doelen vormen ook ons gerechtvaardigde belang van de gegevensverwerking overeenkomstig art. 6, lid 1, sub f AVG.

4. Bewaartermijn

De gegevens worden verwijderd zodra ze niet meer nodig zijn ten behoeve van het doel waarvoor ze verzameld zijn. In het geval van registratie van gegevens voor de beschikbaarstelling van de website houdt dit in bij beëindiging van de betreffende sessie.

Indien de gegevens in logbestanden worden opgeslagen, gebeurt dit uiterlijk na zeven dagen. Het is mogelijk dat de gegevens langer worden bewaard. In dat geval wordt het IP-adres van de gebruiker verwijderd of versleuteld, zodat dit niet meer te herleiden is tot degene die de website heeft opgevraagd.

5. Mogelijkheid tot bezwaar en verwijdering

De registratie van gegevens voor de beschikbaarstelling van de website en de opslag van gegevens in logbestanden is absoluut nodig voor de werking van de website. Dit betekent dat de gebruiker geen mogelijkheid heeft om bezwaar te maken.

V. Gebruik van cookies

a) Beschrijving en omvang van gegevensverwerking

Onze website maakt gebruik van cookies. Cookies zijn tekstbestandjes die in de webbrowser respectievelijk door de webbrowser op het computersysteem van de gebruiker worden opgeslagen. Indien een gebruiker een website opvraagt, kan een cookie op het systeem van de gebruiker worden opgeslagen. Deze cookie heeft een karakteristieke reeks tekens aan de hand waarvan een eenduidige identificatie van de browser mogelijk is wanneer de website opnieuw wordt opgevraagd.

Wij maken gebruik van cookies om de gebruiksvriendelijkheid van onze website te verhogen. Bepaalde onderdelen van onze website vereisen dat de browser die de website opvraagt ook kan worden erkend bij het wisselen naar een andere pagina.

De volgende gegevens worden daarbij in de cookies opgeslagen en doorgegeven:

 • pseudoniem
 • informatie of de gebruiker een mens is

Daarnaast maken we op onze website gebruik van cookies die het mogelijk maken om het surfgedrag van de gebruiker te analyseren.

Op deze manier kunnen de volgende gegevens worden doorgegeven:

 • ingevoerde zoekopdrachten
 • frequentie van opvragen webpagina’s
 • gebruik van websitefuncties.

De gegevens van de gebruiker die op deze wijze worden verzameld, worden door technische maatregelen geanonimiseerd. Hierdoor is het niet meer mogelijk om de gegevens te herleiden tot de gebruiker. De gegevens worden niet samen met andere persoonsgegevens van de gebruiker opgeslagen.

Bij het bezoeken van onze website worden gebruikers via een infobanner geïnformeerd over het gebruik van cookies voor analysedoeleinden en verwezen naar deze privacyverklaring. In dit kader wordt er ook op gewezen op welke manier de opslag van cookies via de browserinstellingen kan worden verhinderd.

Bij het opvragen van onze website zal de gebruiker worden geïnformeerd over het gebruik van cookies voor analysedoeleinden en zal worden gevraagd om zijn toestemming voor de verwerking van de persoonsgegevens die in dit kader worden gebruikt. Hierbij wordt ook verwezen naar deze privacyverklaring.

b) Rechtsgrondslag voor de gegevensverwerking

De rechtsgrondslag voor de verwerking van persoonsgegevens bij gebruik van technisch noodzakelijke cookies is art. 6, lid 1, sub f AVG.

De rechtsgrondslag voor de verwerking van persoonsgegevens bij het gebruik van cookies voor analysedoeleinden is bij aanwezigheid van de betreffende toestemming van de gebruiker art. 6, lid 1, sub a AVG.

c) Doel van gegevensverwerking

Het doel van het gebruik van technisch noodzakelijke cookies is om het gebruik van websites voor gebruikers te vereenvoudigen. Enkele functies op onze website kunnen niet zonder gebruik van cookies worden aangeboden. Hiervoor is het nodig dat de browser ook na het bezoeken van andere pagina’s opnieuw wordt herkend.

Voor de volgende toepassingen hebben we cookies nodig:

Firewall Wordfence-applicatielaag (automatische turingtest)

De gebruikersgegevens die door technisch noodzakelijke cookies worden verzameld, worden niet gebruikt voor het opstellen van gebruikersprofielen.

Het gebruik van de analysecookies heeft tot doel de kwaliteit van onze website en de inhoud ervan te verbeteren. Via de analysecookies komen we erachter hoe de website wordt gebruikt (bounceratio’s, duur van het bezoek van subpagina’s, vanwaar/van welke websites gebruikers afkomstig zijn). Op deze manier kunnen we ons aanbod voortdurend verbeteren.

Deze doelen vormen ook ons gerechtvaardigde belang in de verwerking van persoonsgegevens overeenkomstig art. 6, lid 1, sub f AVG.

e) Bewaartermijn, mogelijkheid tot bezwaar en verwijdering

Cookies worden op de computer van de gebruiker opgeslagen en van daaruit doorgegeven aan onze website. Om die reden heeft u als gebruiker ook de volledige controle over het gebruik van cookies. Door een wijziging in de instellingen van uw webbrowser kunt u de doorgifte van cookies deactiveren of beperken. De al opgeslagen cookies kunnen te allen tijde worden verwijderd. Dit kan ook automatisch gebeuren. Indien cookies voor onze website worden gedeactiveerd, dan kunnen mogelijk niet meer alle functies van de website volledig worden gebruikt.

VI. Contactformulier en contact via e-mail

1. Beschrijving en omvang van gegevensverwerking

Op onze website staat een contactformulier die kan worden gebruikt om via digitale weg contact op te nemen. Indien een gebruiker hiervan gebruikmaakt worden de gegevens die zijn ingevoerd in de invoervelden aan ons doorgegeven en opgeslagen. Dit betreft de volgende gegevens:

 • voor- en achternaam
 • adres
 • telefoonnummer
 • e-mailadres.

Op het moment dat het bericht wordt verstuurd, worden daarnaast de volgende gegevens opgeslagen:

 • het IP-adres van de gebruiker
 • datum en tijdstip van de registratie.

Voor de verwerking van de gegevens wordt in het kader van het versturen uw toestemming gevraagd en naar deze privacyverklaring verwezen.

Als alternatief is er de mogelijkheid om contact op te nemen via het vermelde e-mailadres. In dit geval worden de persoonsgegevens van de gebruiker opgeslagen die via de e-mail worden doorgegeven.

2. Rechtsgrondslag voor de gegevensverwerking

De rechtsgrondslag voor de gegevensverwerking is bij toestemming door de gebruiker art. 6, lid 1, sub a AVG.

De rechtsgrondslag voor de verwerking van gegevens die in het kader van het versturen van een e-mail worden doorgegeven, is art. 6, lid 1, sub f AVG. Indien het e-mailcontact betrekking heeft op het sluiten van een overeenkomst, is bovendien grondslag voor de verwerking art. 6, lid 1, sub b AVG.

3. Doel van gegevensverwerking

De verwerking van de persoonsgegevens uit de invoervelden is alleen bedoeld ten behoeve van het opnemen van contact. In het geval van het opnemen van contact via e-mail of het contactformulier ligt hieraan ook ten doel het vereiste gerechtvaardigde belang van de verwerking van de gegevens.

De andere persoonsgegevens die bij het versturen worden verwerkt, dienen om misbruik van het contactformulier te verhinderen en om de beveiliging van onze IT-systemen te waarborgen.

4. Bewaartermijn

De gegevens worden verwijderd zodra ze niet meer nodig zijn ten behoeve van het doel waarvoor ze verzameld zijn. Voor de persoonsgegevens uit de invoervelden van het contactformulier en de gegevens die per e-mail werden verstuurd, betekent het dat dit het geval is wanneer de betreffende correspondentie met de gebruiker is beëindigd. De correspondentie geldt als beëindigd wanneer uit de situatie blijkt dat het betreffende onderwerp definitief is afgehandeld.

De aanvullende persoonsgegevens die tijdens het versturen zijn verzameld, worden uiterlijk na een termijn van zestig dagen verwijderd.

5. Mogelijkheid tot bezwaar en verwijdering

De gebruiker heeft te allen tijde de mogelijkheid om zijn toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens in te trekken. Indien de gebruiker via e-mail of het contactformulier contact met ons opneemt, kan hij de opslag van zijn persoonsgegevens te allen tijde weigeren. In een dergelijk geval kan de correspondentie niet worden voortgezet.

De intrekking moet

via e-mail worden verstuurd naar: info@back-werk.nl         of

per post aan: BackWerk NL B.V., Oude Utrechtseweg 20, 3743 KN Baarn.

Alle persoonsgegevens die in het kader van het opnemen van contact zijn opgeslagen, worden in dat geval verwijderd.

VII.Rechten van de betrokkene

Indien persoonsgegevens van u worden verwerkt, bent u betrokkene zoals bedoeld in de AVG en heeft u de volgende rechten ten aanzien van de verwerkingsverantwoordelijke:

 1. Recht van inzage

U kunt de verwerkingsverantwoordelijke verzoeken een bevestiging te verstrekken dat er al dan niet door ons persoonsgegevens van u worden verwerkt.

Indien deze gegevens worden verwerkt, kunt u de verwerkingsverantwoordelijke vragen om inzage te verstrekken in de volgende informatie:

(1) de doelen waarvoor persoonsgegevens worden verwerkt;

(2) de categorieën van persoonsgegevens die verwerkt worden;

(3) de ontvangers of categorieën van ontvangers aan wie uw persoonsgegevens zijn of zullen worden verstrekt;

(4) de periode gedurende welke uw persoonsgegevens naar verwachting zullen worden opgeslagen, of indien dat niet precies te zeggen is, de criteria om die termijn te bepalen;

(5) uw recht om de verwerkingsverantwoordelijke te verzoeken dat betreffende persoonsgegevens worden gerectificeerd of gewist, of dat de verwerking van uw persoonsgegevens wordt beperkt, alsmede het recht tegen die verwerking bezwaar te maken;

(6) uw recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit;

(7) wanneer de persoonsgegevens niet bij de betrokkene zijn verzameld, alle beschikbare informatie over de bron van die gegevens;

(8) het bestaan van geautomatiseerde besluitvorming, met inbegrip van de in art. 22, leden 1 en 4 AVG bedoelde profilering en, ten minste in die gevallen, nuttige informatie over de onderliggende logica, alsmede het belang en de verwachte gevolgen van die verwerking voor de betrokkene.

U heeft het recht om inzage te verkrijgen of uw betreffende persoonsgegevens aan derde landen of aan internationale organisaties worden verstrekt. In dat geval heeft u het recht kennis te worden gesteld van de juiste waarborgen overeenkomstig art. 46 AVG inzake de doorgifte.

2. Recht op rectificatie

U heeft ten aanzien van de verwerkingsverantwoordelijke het recht op rectificatie en/of vervollediging van uw persoonsgegevens, indien deze onjuist of onvolledig zijn. De verwerkingsverantwoordelijke dient de rectificatie onverwijld door te voeren.

3. Recht op beperking van de verwerking

U heeft het recht te verlangen dat de verwerkingsverantwoordelijke de verwerking beperkt, indien een van de volgende elementen van toepassing is:

(1) de juistheid van de persoonsgegevens wordt betwist door u, gedurende een periode die de verwerkingsverantwoordelijke in staat stelt de juistheid van de persoonsgegevens te controleren;

(2) de verwerking is onrechtmatig en u verzet zich tegen het wissen van de persoonsgegevens en in plaats daarvan verzoekt u om beperking van het gebruik ervan;

(3) de verwerkingsverantwoordelijke heeft de persoonsgegevens niet meer nodig voor de verwerkingsdoeleinden, maar u heeft deze nodig voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering, of

(4) u heeft overeenkomstig art. 21, lid 1 AVG bezwaar gemaakt tegen de verwerking en het staat nog niet vast of de gerechtvaardigde gronden van de verwerkingsverantwoordelijke zwaarder wegen dan die van u.

Wanneer de verwerking van uw persoonsgegevens is beperkt, mogen deze gegevens, met uitzondering van de opslag ervan, slechts worden verwerkt met toestemming van u of voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering of ter bescherming van de rechten van een andere natuurlijke persoon of rechtspersoon of om gewichtige redenen van algemeen belang voor de Unie of voor een lidstaat.

Indien de verwerking van de persoonsgegevens volgens bovengenoemde voorwaarden is beperkt, wordt u door de verwerkingsverantwoordelijke op de hoogte gebracht voordat deze beperking wordt opgeheven.

4. Recht op gegevenswissing

a) Verplichting tot wissing

U heeft het recht van de verwerkingsverantwoordelijke te verlangen dat zonder onredelijke vertraging uw betreffende persoonsgegevens worden gewist en de verwerkingsverantwoordelijke is verplicht persoonsgegevens zonder onredelijke vertraging te wissen indien een van de volgende gevallen van toepassing is:

(1) uw persoonsgegevens zijn niet langer nodig voor de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld of anderszins verwerkt;

(2) u trekt de toestemming in waarop de verwerking overeenkomstig art. 6, lid 1, sub a of art. 9, lid 2, sub a AVG berust en er is geen andere rechtsgrond voor de verwerking;

(3) U maakt overeenkomstig art. 21, lid 1 AVG bezwaar tegen de verwerking en er zijn geen prevalerende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking, of u maakt overeenkomstig art. 21, lid 2 AVG bezwaar tegen de verwerking;

(4) uw persoonsgegevens zijn onrechtmatig verwerkt;

(5) uw persoonsgegevens moeten worden gewist om te voldoen aan een wettelijke verplichting conform het recht van de Unie of van de lidstaat die op de verwerkingsverantwoordelijke rust;

(6) de persoonsgegevens zijn verzameld in verband met een aanbod van diensten van de informatiemaatschappij als bedoeld in art. 8, lid 1 AVG.

b) Informatie aan derden

Indien de verwerkingsverantwoordelijke uw persoonsgegevens openbaar heeft gemaakt en overeenkomstig art. 17, lid 1 AVG verplicht is de persoonsgegevens te wissen, neemt hij, rekening houdend met de beschikbare technologie en de uitvoeringskosten, redelijke maatregelen waaronder technische maatregelen om verwerkingsverantwoordelijken die de persoonsgegevens verwerken, ervan op de hoogte te stellen dat de betrokkene de verwerkingsverantwoordelijken heeft verzocht om iedere koppeling naar of kopie of reproductie van die persoonsgegevens te wissen.

c) Uitzonderingen

Het recht op gegevenswissing is niet van toepassing voor zover verwerking nodig is

(1) voor het uitoefenen van het recht op vrijheid van meningsuiting en informatie;

(2) voor het nakomen van een in een het recht van de Unie of de lidstaat neergelegde wettelijke verwerkingsverplichting die op de verwerkingsverantwoordelijke rust, of voor het vervullen van een taak van algemeen belang of het uitoefenen van het openbaar gezag dat aan de verwerkingsverantwoordelijke is verleend;

(3) om redenen van algemeen belang op het gebied van volksgezondheid overeenkomstig art. 9, lid 2, sub h en i en art. 9, lid 3 AVG;

(4) met het oog op archivering in het algemeen belang, wetenschappelijk of historisch onderzoek of statistische doeleinden overeenkomstig art. 89, lid 1 AVG voor zover het in sub a bedoelde recht de verwezenlijking van de doeleinden van die verwerking onmogelijk dreigt te maken of ernstig in het gedrang dreigt te brengen, of

(5) voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering.

5. Recht op informatie

Indien u gebruik heeft gemaakt van uw recht op rectificatie, wissing of beperking ten aanzien van de verwerkingsverantwoordelijke, dan is deze verplicht alle ontvangers aan wie uw persoonsgegevens zijn verstrekt, in kennis te stellen van de rectificatie of wissing van de gegevens of de beperking van de verwerking, tenzij dit onmogelijk blijkt of onevenredig veel inspanning vergt.

U heeft het recht om van de verwerkingsverantwoordelijke informatie te verlangen over deze ontvangers.

6. Recht op overdraagbaarheid van gegevens

U heeft het recht uw persoonsgegevens die u aan een verwerkingsverantwoordelijke heeft verstrekt, in een gestructureerde, gangbare en automatisch leesbare vorm te verkrijgen. U heeft verder het recht die gegevens aan een andere verwerkingsverantwoordelijke over te dragen, zonder daarbij te worden gehinderd door de verwerkingsverantwoordelijke aan wie de persoonsgegevens waren verstrekt, indien:

(1) de verwerking berust op toestemming uit hoofde van art. 6 lid 1, sub a AVG of art. 9, lid 2, sub a AVG of op een overeenkomst uit hoofde van art. 6, lid 1, sub b AVG; en

(2) de verwerking via geautomatiseerde processen wordt verricht.

Bij de uitoefening van dit recht op overdraagbaarheid heeft u daarnaast het recht dat uw persoonsgegevens, indien dit technisch mogelijk is, rechtstreeks van de ene verwerkingsverantwoordelijke naar de andere worden doorgezonden. Dit mag geen afbreuk doen aan de rechten en vrijheden van anderen.

Het recht op overdraagbaarheid van gegevens geldt niet voor de verwerking van persoonsgegevens die noodzakelijk is voor de vervulling van een taak van algemeen belang of in het kader van de uitoefening van het openbaar gezag dat aan de verwerkingsverantwoordelijke is verleend.

7. Recht van bezwaar

U heeft te allen tijde het recht om vanwege met uw specifieke situatie verband houdende redenen bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens op basis van art. 6, lid 1, sub e of f AVG met inbegrip van profilering op basis van die bepalingen.

De verwerkingsverantwoordelijke staakt de verwerking van uw persoonsgegevens tenzij hij dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking aanvoert die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden of die verband houden met de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering.

Indien uw persoonsgegevens ten behoeve van direct marketing worden verwerkt, heeft u te allen tijde het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor dergelijke marketing, met inbegrip van profilering die betrekking heeft op direct marketing.

Indien u bezwaar maakt tegen verwerking ten behoeve van direct marketing, worden de persoonsgegevens niet meer voor deze doeleinden verwerkt.

In het kader van het gebruik van diensten van de informatiemaatschappij, niettegenstaande Richtlijn 2002/58/EG, mag u uw recht van bezwaar uitoefenen via geautomatiseerde processen waarbij gebruik wordt gemaakt van technische specificaties.

8. Recht op intrekking van de verklaring van toestemming betreffende gegevensbescherming

U heeft het recht om te allen tijde uw verklaring van toestemming betreffende gegevensbescherming in te trekken. Het intrekken van de toestemming laat de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming tot aan de intrekking onverlet.

9. Geautomatiseerde individuele besluitvorming, waaronder profilering

U heeft het recht niet te worden onderworpen aan een uitsluitend op geautomatiseerde verwerking, waaronder profilering, gebaseerd besluit waaraan voor u rechtsgevolgen zijn verbonden of dat u anderszins in aanzienlijke mate treft. Dit geldt niet indien het besluit

(1) noodzakelijk is voor de totstandkoming of de uitvoering van een overeenkomst tussen u en een verwerkingsverantwoordelijke;

(2) is toegestaan bij een rechtsbepaling van de Unie of lidstaat die op de verwerkingsverantwoordelijke van toepassing is en die ook voorziet in passende maatregelen ter bescherming van de rechten en vrijheden en gerechtvaardigde belangen van u; of

(3) berust op de uitdrukkelijke toestemming van u.

Deze besluiten mogen niet worden gebaseerd op bijzondere categorieën van persoonsgegevens zoals bedoeld in art. 9 lid 1 AVG, tenzij art. 9, lid 2, sub a of g AVG van toepassing is en er passende maatregelen ter bescherming van rechten en vrijheden en uw gerechtvaardigde belangen zijn getroffen.

In de in punten (1) en (3) bedoelde gevallen treft de verwerkingsverantwoordelijke passende maatregelen ter bescherming van de rechten en vrijheden en uw gerechtvaardigde belangen, waaronder ten minste het recht op menselijke tussenkomst van de verwerkingsverantwoordelijke, het recht om uw standpunt kenbaar te maken en het recht om het besluit aan te vechten.

10. Recht om klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit

Onverminderd andere mogelijkheden van administratief beroep of een voorziening in rechte heeft u het recht een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit, met name in de lidstaat waar u gewoonlijk verblijft, u uw werkplek heeft of waar de vermeende inbreuk is begaan, indien u van mening bent dat de verwerking van uw persoonsgegevens inbreuk maakt op deze verordening.

De toezichthoudende autoriteit waarbij de klacht is ingediend, stelt de klager in kennis van de voortgang en het resultaat van de klacht, alsmede van de mogelijke voorziening in rechte overeenkomstig art. 78 AVG.