Cameratoezicht

Onderzoek vernieuwde winkelbeleving backWERK

Voor het ontwikkelen van een nieuwe winkelbeleving met een innovatief koopproces voor nog meer klantgemak, start backWERK eind juni een onderzoek in haar winkel in Hilversum.

Wat we gaan doen

Doel van dit onderzoek is om data te verzamelen naar aanleiding van het winkelgedrag van gasten. Hiervoor worden er -in een klein deel van de winkel- tijdelijk camera’s met sensoren opgehangen die de bewegingen van onze gasten registreren, zoals het reiken naar het schap en het pakken van een product. De verkregen data worden ingezet om de technologische ontwikkeling van het koopproces – van productkeuze tot betaling – mogelijk te verbeteren.

Wat we doen met de resultaten

BackWERK hecht bijzonder veel waarde aan de privacybescherming van haar gasten.
Zo worden er op geen enkele manier biometrische gegevens opgeslagen. De verkregen data worden uitsluitend verzameld om de technologie te verbeteren. Hierbij hanteert het systeem een privacy filter, die gezichtsherkenning onmogelijk maakt. De data worden bovendien versleuteld en na uiterlijk 30 dagen verwijderd.

Looptijd onderzoek

Het onderzoekstraject in backWERK Hilversum start 28 juni en de geschatte duur is acht weken. Het uiteindelijke doel is een nieuwe technologie te ontwikkelen voor een innovatieve winkelbeleving met een minimale wachttijd en een maximale tevredenheid voor onze gasten.

Meer informatie

Heeft u vragen of opmerkingen die u met het backWERK-team wilt delen?
Neem dan contact op met Caroline Breugem of Anouk Heida van TOT PR & Communications  via media@back-werk.com of +31 (0)10 22 11 311

Privacybeleid van backwerk met betrekking tot gegevensverzameling in Hilversum

BackWerk Nederland B.V. (hierna te noemen ‘BackWerk’ of ‘wij’) neemt de bescherming van persoonsgegevens zeer serieus. Dit privacybeleid is bedoeld om u te informeren hoe wij uw persoonsgegevens verzamelen, verwerken en delen in verband met ons onderzoeks- en ontwikkelingsproject voor checkout-technologieën. Hierbij voldoen wij aan de vereisten van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (EU) en de Uitvoeringswet AVG.

 1. Verwerkingsverantwoordelijke en functionaris voor gegevensbescherming

De verantwoordelijke voor het verwerken van uw persoonsgegevens in verband met dit onderzoeks- en ontwikkelingsproces is BackWerk Nederland B.V., Oude Utrechtseweg 20 3743 KN Baarn. De Functionaris voor gegevensbescherming van onze groep kunt u bereiken door een e-mail te sturen naar dataprivacy@valora.com of een brief te sturen naar ons postadres (t.a.v. functionaris voor gegevensbescherming).

 1. Type gegevens, doel van de verwerking en wettelijke gronden

We hebben camera’s en dieptesensoren in onze winkel geïnstalleerd waarmee we gegevens verzamelen over klantgedrag. Deze gegevens gebruiken we om onze op machine-learning gebaseerde systeem te trainen om menselijk gedrag te herkennen en te begrijpen en de vaardigheid te ontwikkelen van verschillende menselijke bewegingen en handelingen tijdens het winkelen van elkaar te onderscheiden. Deze kennis gebruiken we vervolgens om de winkel slimmer in te richten, diefstal te voorkomen, en – meer in het algemeen – de winkelbeleving en het gemak voor onze gasten te verbeteren.

De verzamelde gegevens bestaan uit datum, tijd, video-opnamen, en dieptegegevens die de handelingen, bewegingen, en positie van de gasten tonen. De gegevens worden in eerste instantie opgeslagen op een lokale server, waar ze zodanig worden bewerkt dat de klant niet meer te identificeren is. Dit gebeurt door het vervagen van de gezichten, de zogenaamde privacy filter. Zodra de privacy filter is toegepast, wordt de video versleuteld en naar de Cloud verzonden, waar het wordt gebruikt voor de softwaretraining. Nadat gegevens zijn gebruikt voor een training,worden ze verwijderd.

Het verwerken van gegevens wordt uitgevoerd op een niet-persoonlijke manier. Dit houdt in dat we onze gasten niet (proberen te) identificeren. In het bijzonder gebruiken we de gegevens niet om gedrag van specifieke personen te analyseren of te profileren en beslissingen te nemen die hen kunnen beïnvloeden, etc.

We voeren deze gegevensverwerking uit op basis van ons legitieme belang om softwaretraining uit te voeren. Daarbij kunnen de bezoekers, met name onze klanten, profiteren van de softwaretraining indien dit onderzoeks- en ontwikkelingsproject resulteert in nieuwe technologieën die in onze winkels worden toegepast en die de winkelbeleving verbeteren en de wachttijden zoveel mogelijk beperken.

 1. Het delen van videogegevens
  • Met andere Valora* bedrijven: voor zover dit noodzakelijk is voor de softwaretraining, mag Valora toegang verlenen tot de gegevens aan werknemers of andere leden van de Valoragroep, maar uitsluitend op need-to-know basis. We beschikken over contractuele waarborgen die ervoor zorgen dat de gegevens te allen tijde met de grootst mogelijke zorg worden behandeld.
  • Met derden: BackWerk heeft het recht om gegevens over te brengen naar en op te slaan in de Cloud, op een server van een hosting-provider in Nederland. Voorts mag toegang tot de gegevens worden verleend aan onze externe partners die gespecialiseerd zijn in softwaretraining. De hosting-provider en onze externe partners zijn contractueel gebonden aan de verwerkingsdoeleinden zoals hieronder beschreven. Zij zijn uitsluitend bevoegd de gegevens te verwerken op een niet-persoonlijke manier en in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming.
  • Wettelijk vereiste bekendmaking: BackWerk mag gegevens delen als dit door de wet of door een autoriteit wordt vereist.
 1. Plaats van verwerking en overdracht naar buiten de EU

Uw gegevens worden zowel lokaal als in de Cloud opgeslagen op een server in Nederland. Externe partners kunnen echter toegang hebben tot de videogegevens in de Cloud (na toepassing van het Privacy Filter) voor doeleinden met betrekking tot de softwaretraining. Omdat deze externe partners gevestigd zijn in de VS, hebben we de nodige veiligheidsmaatregelen getroffen door erkende modelcontractbepalingen in de contracten met deze partners op te nemen.

 1. Bewaringstermijn van uw persoonsgegevens

Alle videogegevens worden vanaf het moment van opname maximaal 30 dagen bewaard.

 

 • Uw rechten met betrekking tot persoonsgegevens
 • Bezwaar: U mag te allen tijde bezwaar maken tegen de gegevensverwerking door ons op basis van onze legitieme belangen.
 • Recht op informatie: U hebt het recht om door ons te worden geïnformeerd welke persoonsgegevens we verwerken voor welk doel en op welke wettelijke gronden. Daarnaast kunt u een gratis kopie opvragen van uw persoonsgegevens.
 • Recht op wissen: U hebt het recht uw persoonsgegevens te laten wissen, met name wanneer deze gegevens niet meer nodig zijn voor de beschreven doeleinden.
 • Recht op beperking: U hebt het recht om beperking te eisen met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens.
 • Recht op het indienen van klachten: Indien u reden heeft om aan te nemen dat BackWerk uw persoonsgegevens niet gebruikt in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving en andere voorschriften, en/of indien u niet tevreden bent met het antwoord op uw vraag over de uitoefening van uw rechten, dan kunt u een klacht indienen bij de toezichthoudende autoriteit.

 

 

 1. Hoe oefent u uw rechten uit en neemt u contact op met onze functionaris voor gegevensbescherming?

Indien u gebruik wenst te maken van uw hierboven beschreven rechten of andere vragen heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens, kunt u contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming door een e-mail te sturen naar dataprivacy@valora.com of een brief te sturen naar ons postadres met de vermelding “t.a.v. functionaris voor gegevensbescherming”. Om onze functionaris voor gegevensbescherming in staat te stellen uw vraag zo snel mogelijk te classificeren, kunt u het beste “BackWerk NL” toevoegen in de onderwerpregel van uw bericht.

 

 1. Updates van dit beleid inzake gegevensbescherming

Houd er rekening mee dat dit beleid inzake gegevensbescherming te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving kan worden gewijzigd. Controleer dit privacybeleid voor app-gegevens regelmatig op wijzigingen. We labelen wijzigingen met een extra label zoals “nieuw” of “update”. Alle wijzigingen treden onmiddellijk na publicatie van het herziene beleid inzake gegevensbescherming op onze website www.back-werk.nl/. in werking.

 

Laatst bijgewerkt op: [27.06.2019]